Alapszabály

Park-tó Horgász Egyesület

Alapszabály

Székesfehérvári Törvényszék

Nyilvántartási szám: 07-02-0000271

Alapítás éve: 1989.

 

 

 

 

BEVEZETŐ

Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.

 1. ÁLTALÁNOS ADATOK
1. Az egyesület  
1.1. neve: Park-tó Horgász Egyesület
1.2. székhelye: 8135 Dég, Kossuth Lajos u.17.
1.3. hatóköre: helyi;

a működés területe a székhely településre korlátozódik, Dég Holland-ház körüli tó 7 hektár vízterületre

1.4. időtartama: határozatlan időre jött létre
1.5. Az egyesület pecsétje: Kör alakú, körben „Parktó Horgászegyesület 8135 Dég” felirat, valamint középen egy horog rajz.
1.6. Az egyesületet létesítő személyek neve, lakóhelye/székhelye:

Az egyesületet alapító személyek azok a személyek, akik az alakuló ülésen részt vettek, és az alakuló ülés jegyzőkönyvét, valamint jelenléti ívét aláírták.

Az alapító tagok jogállása megegyezik az ún. rendes tagok jogállásával.

1.7. Az egyesület első vezető tisztségviselőjének neve: az alakuló ülés jegyzőkönyve tartalmazza.
1.8. Vagyoni hozzájárulás: tagdíj, egyéb díj.
1.8.1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájáruláskánt tagdíjat fizetnek, tagsági formájuk szerint.
1.8.2. A tagdíj összegét az alakuló ülésen, jegyzőkönyvbe foglaltan állapítják meg és a nyilvántartásba vételt követő 10 napon belül be kell fizetni az egyesület pénztárába, vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.
Az alakulást követően a tagdíj összegét évente a Közgyűlés állapítja meg, az éves költségvetése elfogadásával egyidejűleg; fizetési határidőt a Közgyűlés határozza meg, jegyzőkönyvbe foglaltan.
1.8.3. Az egyesület megalakulását követően az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezése évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszonya létesítésétől számított 10 napon belül köteles az egyesület pénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.
1.8.4. Egyéb díj:

 • közösségi munka ellenértéke, ha a tag nem végzi el a közösségi munkát;
 • állami horgászjegy díja;
 • szövetségi tagdíj.

A tag az egyéb díjat a tagsági formájára meghatározott módon és körben fizeti.

 1. AZ EGYESÜLET CÉLJA, FŐ TEVÉKENYSÉGE
1. Az egyesület célja:  
1.1. A tagok horgászattal összefüggő érdekeinek képviselete, kedvező horgászlehetőségek

biztosítása.

1.2. A horgászsport népszerűsítése és fejlesztése.
1.3. A horgászoknak a jogszabályok – őket érintő – és a horgászerkölcs szabályainak megismertetése, betartatása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése.
2. Az egyesület fő tevékenysége a célok érdekében:
2.1. Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket.
2.2. Szakelőadások, filmvetítések, tájékoztatók megtartásával segíti a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását, a jogszabályok és az egyesület szabályzatainak megismerését.
2.3. Együttműködik a hatóságokkal az orvhalászat és orvhorgászat leküzdésében, őrködik a vizek tisztasága és környezetének védelme felett.
2.4. A horgászsport népszerűsítése érdekében szükség szerint halfogó és egyéb vetélkedőket szervez.
2.5. Az anyagi lehetőségek mértéke szerint gondoskodik a halállomány pótlásáról.
2.6. Tevékenységének javítása érdekében igényli a Polgármesteri Hivatal, a helyi gazdálkodó szervezetek és egyének, valamint az általános iskola támogatását.
2.7. Az egyesület igény és megegyezés alapján esetenként segíti a helyi szervezetek közösséget szolgáló tevékenységét.
 • TAGSÁGI JOGVISZONY
1. A tagsági jogviszony keletkezése

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik.

A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

2. Tagsági formák:  
2.1. rendes tag
2.2. különleges jogállású tag
2.2.1. tiszteletbeli tag
2.2.3. pártoló tag
2.3. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

 

3. A rendes tag
3.1. Az alapítást követően az egyesületbe belépni szándékozó rendes tagnak belépési kérelmet kell benyújtani az egyesület Vezetőségéhez, mely szerv 15 napon belül köteles dönteni. A tagsági viszony a döntést követő hónap első napjával keletkezik.

Elutasító döntés esetén a belépni szándékozó a Közgyűléshez fellebbezhet.

3.2. Az új rendes tagnak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy az Alapszabályban foglaltakat megismerte és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el; horgászismeretekből vizsgát kell tennie és telepítési hozzájárulást kell fizetnie a mindenkori határozat alapján.
3.3. Az egyesületnek rendes tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely élni tud az Alapszabályban és egyéb szabályzatokban meghatározott jogokkal és vállalja az ott megállapított anyagi és egyéb kötelezettségeket, nincs eltiltva a közügyektől és nem áll eltiltás alatt.
3.4. A rendes tag jogai
3.4.1. jogosult az egyesület tevékenységében részt venni; az egyesület közgyűlésén részt venni, az egyesület munkáját segíteni;
3.4.2. jogosult az egyesülettől horgászjegyet váltani.
3.4.3. Joga van a horgászjegy birtokán területi engedélyt váltani és az abban feltüntetett vízterületen horgászni.
3.4.4. Joga van az egyesület által rendezett tanfolyamon, előadáson, filmvetítéseken, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni.
3.4.5. Joga van az egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit a vonatkozó szabályok szerint igénybe venni.
3.4.6. Joga van az egyesület törvénysértő vagy Alapszabály sértő határozatának bírósági felülvizsgálatát kérni, attól az időponttól számított 30 napon belül, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett, vagy szerezhetett volna.
3.4.7. Az egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.
3.4.8. A rendes tag az egyesület teljes jogú tagja:

 • szavazati joga van,
 • tanácskozási joga van, és
 • indítványozási joggal rendelkezik.

Minden rendes tagnak egy szavazata van.

Az egyesület szerveibe választhat és választható; kivétel: akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott, aki fegyelmi büntetés alatt áll.

3.4.8.1. 18 év alatti rendes tag választó jogát törvényes képviselője útján gyakorolja.

 

3.5. A rendes tag kötelessége:
3.5.1. Az alapszabályban a tagsági formájára meghatározott tagi kötelezettségek teljesítése.
3.5.2. Magatartásával nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
3.5.3. A víz és vízpart tisztasága felett őrködni, a szennyezéssel kapcsolatos észrevételeket megszüntetni, a Vezetőség felé haladéktalanul jelezni.
3.5.4. A horgászatra vonatkozó jogszabályok, a horgászrend betartása.
3.5.5. A vízterületre, illetve a horgászatra vonatkozó általános vagy eseti korlátozó intézkedéseket megtartani.
3.5.6. A fogási eredménynaplót előírás szerint vezetni és az erre megállapított határidőig a Vezetőségnek megküldeni.
3.5.7. A tagsági formájára meghatározott közgyűlési és választott testületi határozatok, rendelkezések betartása.
3.5.8. A Kastélypark természetvédelmi terület, melynek vízterületét külön megállapodás szerint a dégi Park-tó Horgász Egyesület használja. Ennek fejében az egyesület vállalta a vízterület és környékének ápolását, takarítását, őrzését.

Ezért az egyesület rendes tagjai kötelesek évente a közgyűlés által meghatározott órában közösségi munkát végezni vagy annak ellenértékét megtéríteni.

3.5.9. A tagdíj határidőben történő megfizetése.
3.5.10. Egyéb díj:

 • közösségi munka ellenértéke, ha a rendes tag nem végzi el a közösségi munkát;
 • állami horgászjegy díja;
 • szövetségi tagdíj

határidőben történő megfizetése.

3.5.11. A rendes tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
 1. Különleges jogállású tag a tiszteletbeli tag.

4.1. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely az egyesületi élet valamely területén tevékenységével kiemelkedő érdemeket szerzett. Munkájával, szakmai és erkölcsi súlyával elősegíti az egyesületi célok megvalósulását.

4.2. A tiszteletbeli tagot a Közgyűlés kéri fel határozatával a Vezetőség vagy legalább 3 egyesületi tag indítványára; a tiszteletbeli tagság a Közgyűlési határozat elfogadásával keletkezik, a határozatban megjelölt időponttól.

A tiszteletbeli tagnak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy az Alapszabályban foglaltakat megismerte és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

4.3. A tiszteletbeli tag jogai:
4.3.1. jogosult az egyesület tevékenységében részt venni; az egyesület közgyűlésén részt venni, az egyesület munkáját segíteni;
4.3.2. jogosult az egyesülettől horgászjegyet váltani.
4.3.3. Joga van a horgászjegy birtokán területi engedélyt váltani és az abban feltüntetett vízterületen horgászni.
4.3.4. Joga van az egyesület által rendezett tanfolyamon, előadáson, filmvetítéseken, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni.
4.3.5. Joga van az egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit a vonatkozó szabályok szerint igénybe venni.
4.3.6. A tiszteletbeli tagnak a közgyűlésen tanácskozási és javaslattételi joga van.
4.3.7. Nincs szavazati joga.
4.3.8. Az egyesület szerveibe nem választhat és nem választható.

 

4.4. A tiszteletbeli tag kötelessége:
4.4.1. Az alapszabályban a tagsági formájára meghatározott tagi kötelezettségek teljesítése.
4.4.2. A víz és vízpart tisztasága felett őrködni, a szennyezéssel kapcsolatos észrevételeit a Vezetőség felé haladéktalanul jelezni.
4.4.3. A horgászatra vonatkozó jogszabályok, a horgászrend betartása.
4.4.4. A vízterületre, illetve a horgászatra vonatkozó általános vagy eseti korlátozó intézkedéseket megtartani.
4.4.5. A fogási eredménynaplót előírás szerint vezetni és az erre megállapított határidőig a Vezetőségnek megküldeni.
4.4.6. Tagdíjat, egyéb díjat nem fizet.
 1. Különleges jogállású tag: a pártoló tag.

5.1. Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely munkájával, anyagi eszközeivel az egyesület tevékenységét támogatja, és vállalja a pártoló tagsággal járó külön dokumentumban részletezett kötelezettségeket.

5.2. A pártoló tagot, kezdeményezésére, a Közgyűlés veszi fel az egyesület tagjainak sorába; a pártoló tagság a Közgyűlési határozat elfogadásával keletkezik, a határozatban megjelölt időponttól.

A pártoló tagnak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy az Alapszabályban foglaltakat megismerte és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

5.3. A pártoló tag jogai:
5.3.1. jogosult az egyesület tevékenységében részt venni; az egyesület közgyűlésén részt venni, az egyesület munkáját segíteni;
5.3.2. jogosult az egyesülettől horgászjegyet váltani
5.3.3. Joga van a horgászjegy birtokán területi engedélyt váltani és az abban feltüntetett vízterületen horgászni.
5.3.4. Joga van az egyesület által rendezett tanfolyamon, előadáson, filmvetítéseken, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni.
5.3.5. Joga van az egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit a vonatkozó szabályok szerint igénybe venni.
5.3.6. A pártoló tagnak a közgyűlésen tanácskozási és javaslattételi joga van.
5.3.7. Nincs szavazati joga.
5.3.8. Az egyesület szerveibe nem választhat és nem választható

 

5.4. A pártoló tag kötelessége:
5.4.1. Az alapszabályban a tagsági formájára meghatározott tagi kötelezettségek teljesítése
5.4.2. A víz és vízpart tisztasága felett őrködni, a szennyezéssel kapcsolatos észrevételeit a Vezetőség felé haladéktalanul jelezni.
5.4.3. A horgászatra vonatkozó jogszabályok, a horgászrend betartása.
5.4.4. A vízterületre, illetve a horgászatra vonatkozó általános vagy eseti korlátozó intézkedéseket megtartani.
5.4.5. A fogási eredménynaplót előírás szerint vezetni és az erre megállapított határidőig a Vezetőségnek megküldeni.
5.4.6. Tagdíjat, egyéb díjat nem fizet.
5.4.7. Köteles a külön szerződésben meghatározott szabályok szerint biztosítani a vagyoni és nem vagyoni támogatást.
 1. A tagsági jogviszony megszűnése rendes tag esetében

6.1. A tagsági jogviszony megszűnik:

 • a tag kilépésével,
 • a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
 • a tag kizárásával,
 • a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

6.2. Kilépés

A rendes tag tagsági jogviszonyát az egyesület elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

A tagságból eredő kötelességeket a megszűnés időpontjáig teljesíteni kell. E kötelesség teljesítése alól kivételes esetben és egyedi elbírálás alapján a Vezetőség kedvezményt vagy mentesítést adhat.

Kedvezményre vagy mentességre okot adó tény, körülmény különösen a kilépését bejelentő tag családi, jövedelmi, szociális helyzete.

6.3. Felmondás

Ha az Alapszabály a rendes tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja.

Felmondási okok:

 • Ha a rendes tag – a Vezetőség írásos felszólítása ellenére – a tagdíjjal vagy egyéb díjjal hátralékban van, és a befizetésnek a Vezetőség írásos felszólításában meghatározott időpontig sem tesz eleget. A tagdíj-hátralék befizetésére irányuló felszólításnak tartalmaznia kell a tagság megszűnésének jogkövetkezményét.
 • Ha a rendes tagot a bíróság jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélte.

A felmondásról az egyesület Közgyűlése dönt.

 

6.4. Kizárás

Kizárási okok:

 • Ha a rendes tag durván megsérti az emberi együttélés szabályait, összeférhetetlen magatartást tanúsít, erkölcstelen, züllött életet él.
 • Kötelességeit saját hibájából nem teljesíti, és abból a tagoknak, egyesületnek hátránya származik.
 • A tagnak jogszabályt, az egyesület Alapszabályát vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása.

A kizárási eljárást bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezheti a Fegyelmi bizottságnál, írásban, a kizárásra okot adó tények, körülmények ismertetésével.

A Fegyelmi bizottság köteles 60 napon belül kivizsgálni a bejelentést, továbbá köteles – igazolt, írásos megkeresést követően – a kizárásra javasolt személy személyes meghallgatására. A meghallgatáson a kizárásra javasolt személynek lehetőséget kell adni arra, hogy érveit, védekezését előadhassa.

A Fegyelmi bizottság a tag kizárását kimondó határozatát írásba foglalja és indokolással látja el; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást.

A kizáró határozatot a taggal írásban, igazolható módon közölni kell.

A Fegyelmi bizottság határozata ellen, a kézhezvételt követő 15 napon belül fellebbezni lehet a Közgyűléshez. A Közgyűlés 60 napon belül, írásos határozatban dönt, a kizárásra javasolt személy személyes meghallgatását követően. Döntésével a Fegyelmi bizottság döntését hatályban tartja vagy hatályon kívül helyezi; döntését indokolással látja el; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást.

A kizáró határozatot a taggal írásban, igazolható módon közölni kell.

 

6.5. A tagsági viszony megszűnésével a már kifizetett díjak vissza nem követelhetők.

 1. A tagsági jogviszony megszűnése különleges jogállású tag esetében

7.1. A tagsági jogviszony megszűnik:

 • a tag kilépésével,
 • a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
 • a tag kizárásával,
 • a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

7.2. Kilépés

A különleges jogállású tag tagsági jogviszonyát az egyesület elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

A tagságból eredő kötelességeket a megszűnés időpontjáig teljesíteni kell. E kötelesség teljesítése alól kivételes esetben és egyedi elbírálás alapján a Vezetőség kedvezményt vagy mentesítést adhat.

Kedvezményre vagy mentességre okot adó tény, körülmény különösen a kilépését bejelentő tag családi, jövedelmi, szociális helyzete.

7.3. Felmondás

Ha az Alapszabály a különleges jogállású tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja.

Felmondási okok:

 • Ha a különleges jogállású tagot a bíróság jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítélte.

A felmondásról az egyesület Közgyűlése dönt.

 

7.4. Kizárás

Kizárási okok:

 • Ha a különleges jogállású tag durván megsérti az emberi együttélés szabályait, összeférhetetlen magatartást tanúsít, erkölcstelen, züllött életet él.
 • Kötelességeit saját hibájából nem teljesíti, és abból a tagoknak, egyesületnek hátránya származik.
 • A tagnak jogszabályt, az egyesület Alapszabályát vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása.

A kizárási eljárást bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezheti a Fegyelmi bizottságnál, írásban, a kizárásra okot adó tények, körülmények ismertetésével.

A Fegyelmi bizottság köteles 60 napon belül kivizsgálni a bejelentést, továbbá köteles – igazolt, írásos megkeresést követően – a kizárásra javasolt személy személyes meghallgatására. A meghallgatáson a kizárásra javasolt személynek lehetőséget kell adni arra, hogy érveit, védekezését előadhassa.

A Fegyelmi bizottság a tag kizárását kimondó határozatát írásba foglalja és indokolással látja el; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást.

A kizáró határozatot a taggal írásban, igazolható módon közölni kell.

A Fegyelmi bizottság határozata ellen, a kézhezvételt követő 15 napon belül fellebbezni lehet a Közgyűléshez. A Közgyűlés 60 napon belül, írásos határozatban dönt, a kizárásra javasolt személy személyes meghallgatását követően. Döntésével a Fegyelmi bizottság döntését hatályban tartja vagy hatályon kívül helyezi; döntését indokolással látja el; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást.

A kizáró határozatot a taggal írásban, igazolható módon közölni kell.

 1. AZ EGYESÜLET SZERVEI

Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.

Az egyesület ügyvezető szerve: a Vezetőség.

További szervek:

 • Felügyelő bizottság
 • Fegyelmi bizottság
 1. KÖZGYŰLÉS
1. A Közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve.
2. A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

 

 

3. A Közgyűlés hatásköre:
3.1. az alapszabály módosítása,
3.2. az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
3.3. a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
3.4. az éves költségvetés elfogadása,
3.5. az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésnek – elfogadása,
3.6. a bizottságok éves beszámolóinak megvitatása, elfogadása,
3.7. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll,
3.8. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület a saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt,
3.9. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy a Fegyelmi bizottság tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
3.10. felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása,
fegyelmi bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása,
3.11. a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
3.12. végelszámoló kijelölése
3.13. az egyesületi szabályzatok jóváhagyása,
3.14. az egyesületi tagdíj és egyéb díjak valamint a befizetési határidő megállapítása;
3.15. más egyesületekkel történő együttműködés kimondása,
3.16. megállapítja a horgászrendet,
3.17. meghatározza a közösségi munka mértékét és óradíját,
3.18. első fokon dönt a tagsági jogviszony felmondásáról, mind rendes, mind különleges jogállású tag esetében;
3.19. másodfokon dönt mind a rendes tag, mind a különleges jogállású tag kizárásról;
3.20. első fokon dönt a Vezetőségi tagok visszahívása ügyében,
3.21. dönt a tiszteletbeli és pártoló tag felvételéről,
3.22. megválasztja a küldötteket a Fejér Megyei Horgász Szövetségbe, mely szervezetben a küldöttek útján képviselteti magát.
3.23. másodfokon dönt a rendes tag felvételét elutasító Vezetőségi döntés ügyében
3.24. a Közgyűlés hatáskörébe tartozik mindazon döntés meghozatala, amelyet az alapszabály vagy jogszabály, így különösen a Ptk. 3:74. §-a a kizárólagos hatáskörébe utal.

 

 1. A Közgyűlés összehívása:

A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni a munka értékelése és a feladatok meghatározása céljából.

 

4.1. A Vezetőség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
 • az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
 • az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
 • az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az ily módon összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

 

4.2. Rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha azt:
 • az egyesület rendes tagjainak 1/3-a kéri az ülés okának és céljának megjelölésével,
 • a Vezetőség szükségesnek tartja,
 • a Felügyelő Bizottság kéri,
 • a bíróság elrendeli.

 

4.3. A Közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze.

4.4. A meghívó

A meghívó tartalmazza

 • az egyesület nevét és székhelyét,
 • az ülés idejének és helyszínének megjelölését,
 • az ülés napirendjét.

Az ülés helyszíne – főszabályként – az egyesület székhelye.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörben álláspontjukat kialakíthassák.

A meghívónak tartalmaznia kell a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontját és helyszínét is azzal a felhívással, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

A napirendeket tartalmazó meghívót a kitűzött időpont előtt 8 nappal minden tagnak meg kell küldeni, írásban, igazolható módon.

4.4.1. A napirend kiegészítése

A tagok vagy az egyesület szervei a közgyűlési meghívó napirendjének kiegészítését kérhetik, írásban, az ülés tervezett időpontja előtt legkésőbb 5 nappal, a Közgyűlést összehívó Elnöktől, a kiegészítés indokolásával. A kiegészíteni javasolt napirendi pontokról 2 napon belül az egyesület tagságát rövid úton (e-mail, telefax) tájékoztatni kell.

A napirend kiegészítésének tárgyában a Vezetőség 3 napon belül dönt. Ha a Vezetőség nem döntött vagy elutasította a kérelmet, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

 1. Határozatképesség

A Közgyűlés ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

5.1. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést változatlan napirenddel, 8 napon belüli időpontra össze kell hívni; a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlés időpontját és helyszínét az eredeti meghívónak tartalmaznia kell.

 1. Határozathozatal

A tagok a Közgyűlés ülésén szavazással hozzák meg határozataikat.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az

 • akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 • akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 • akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja;
 • aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 • aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

6.1. A főszabály az, hogy a tagok a határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével, nyílt szavazással hozzák meg. (egyszerű szótöbbség)

6.2. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

6.3. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

6.4. A Közgyűlés a Vezetőség, a bizottságok és a küldöttek tagjainak személyéről is nyílt szavazással dönt.

 

 1. A Közgyűlésen az egyesület Elnöke, távolléte esetén a titkár elnököl.

 

 1. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet aláír az Elnök vagy (az elnök távolléte esetén) a titkár továbbá – az ülés kezdetekor, a határozatképesség megállapítását követően megválasztott – két rendes tag hitelesít.

8.1. A jegyzőkönyv – minimum – az alábbiakat tartalmazza:

 • az egyesület neve;
 • az ülés időpontja (év, hó, nap, óra, perc), helyszíne;
 • az ülés napirendje;
 • a határozatképesség megállapításával kapcsolatos adatok;
 • a döntések határozatszáma, a határozat tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók, ellenzők, döntés meghozatal során tartózkodók számaránya;
 • az ülés berekesztésének időpontja (év, hó, nap, óra, perc).
 1. A Közgyűlés határozatait a döntést követő 10 napon belül, írásban, igazolható módon kell közölni az érintettekkel; a határozatok kihirdetése az ülésen megvalósul.

 

 1. VEZETŐSÉG
1.  Az egyesület ügyvezetését a Vezetőség látja el.
2. A Vezetőség hét tagból áll: elnök, titkár, gazdasági felelős, környezetvédelmi és közösségi munka felelős és még 3 tag.
3. Az elnököt a Közgyűlés közvetlenül választja.
4. A Vezetőség egyes tagjait, tisztségenként közvetlenül a Közgyűlés választja.
5. A Vezetőség tagjai kötelesek a Közgyűlés ülésein részt venni, az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni.

 

6.  A Vezetőség hatásköre:
6.1. az egyesület napi ügyeinek vitele, a Vezetőség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
6.2. a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
6.3. az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
6.4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
6.5. az egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése;
6.6. a Közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
6.7. a Vezetőség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
6.8. részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
6.9. a tagság nyilvántartása;
6.10. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
6.11. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
6.12. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele;
6.13. dönt a tagfelvételről (rendes tag esetében);
6.14. javaslatot tesz a Közgyűlés felé tiszteletbeli tag személyére;
6.15. megállapítja a halfogó versenyek és más rendezvények időpontját, feltételeit, díjait, kijelöli rendezőit és bíráit;
6.16. kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét, intézi a felsőbb szintű versenyekre való nevezést;
6.17. gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, biztosítja az egyesületi élet folyamatosságát;
6.18. az Alapszabályban meghatározottakon túl, meghatározza a Vezetőség egyes tagjainak feladatait;
6.19. határoz egyes személyek tagdíjának mérséklése, elengedése és más kedvezmények megadásáról.
6.20. a Vezetőség hatáskörébe tartozik mindazon döntések meghozatala, melyet az Alapszabály a hatáskörébe utal.

 

 

7. A Vezetőség összehívása
7.1. Az ülést az elnök hívja össze, írásban, igazolható módon.

A titkár az ülés összehívását kezdeményezheti az elnöknél.

7.1.1. A meghívó tartalmazza

 • az egyesület nevét és székhelyét,
 • az ülés idejének és helyszínének megjelölését,
 • az ülés napirendjét.

Az ülés helyszíne – főszabályként – az egyesület székhelye.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörben álláspontjukat kialakíthassák.

A meghívót az ülés tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal el kell küldeni az érintetteknek.

7.2. A Vezetőség ülését az elnök vezeti.
7.3. A Vezetőség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik.
7.4. A Vezetőség ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő és Fegyelmi Bizottságok elnökeit.

További személyeket akkor kell meghívni, ha a napirend megkívánja.

 

8. Határozatképesség
8.1. A Vezetőség akkor határozatképes, ha ülésén a szavazati joggal rendelkező tagjainak több mint a fele jelen van.

 

9. Határozathozatal
9.1. A Vezetőség a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

 1. A Vezetőség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet aláír valamennyi jelenlévő.

10.1. A jegyzőkönyv minimum tartalma megegyezik az V.8.1. pontban foglaltakkal.

 

 • VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK
1. A Vezetőség tagjai: vezető tisztségviselők.
1.1. A vezető tisztségviselői megbízatás időtartama: 5 év.
1.2. A vezető tisztségviselőket az egyesület rendes tagjai közül kell választani.
 
2. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok
2.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
2.2. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

2.3. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
2.4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
2.5. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.

Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

2.6. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
 
3. A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét az egyesület érdekének megfelelően köteles ellátni.
 
4. Az egyesület alakuláskori, első vezető tisztségviselői (név, cím, anyja neve):
  Az alakuló ülés jegyzőkönyve tartalmazza.
4.1. Az egyesület vezető tisztségviselői:
4.1.1. Az egyesület elnöke
  név: Magócs Gábor
  anyja neve: Ihász Zsuzsanna
  lakóhely:8130 Enying,Kenderföld utca 49
4.1.2. A Vezetőség tagjai (név, lakóhely)
4.1.2.1. név: Szanyi-Zsoltné
  lakóhely:8135 Dég, Szabadság tér 8
4.1.2.2. név:Kizlinger Ferenc
  lakóhely: 8133 Enyung, Vas Gereben utca  40,
4.1.2.3. név: Dominkó  Gábor
  lakóhely:  8124 Káloz Dózsa György út 27.
4.1.2.4. név: Dániel Imre Zsolt 
lakóhely: 8135 Dég, Enyingi utca 6.
 
5. Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség
5.1. A vezető tisztségviselő az egyesület tagjai részére köteles az egyesületre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra az egyesületre vonatkozó iratokba ás nyilvántartásokba betekintést biztosítani.

A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.

5.2. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy a felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az egyesület kötelezését a felvilágosítás megadására.

 
6. A vezető tisztségviselő felelőssége
  A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az egyesülettel szemben.
   
7. Elnök
7.1. az egyesület elnöke az egyesületi ügyek első számú irányítója, az egyesület törvényes képviselője;
7.2. aláírási és utalványozási joga van;
7.3. összehívja a Közgyűlést és a Vezetőségi ülést, és azokon elnököl;
7.4. ellenőrzi a határozatok végrehajtását, őrködik az egyesület és szervei alapszabály szerinti működése felett;

 

8. Titkár
8.1. az egyesület adminisztratív ügyeinek, ügyvitelének intézője, irányítója;
8.2. szervezi a testületi határozatok, kijelölt feladatok végrehajtását;
8.3. felügyeli az egyesület alapszabályszerű, törvényes működését;
8.4. előkészíti a közgyűlés és vezetőségi ülés elé kerülő előterjesztéseket;
8.5. gondoskodik a közgyűlés és a vezetőségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, illetve elkészítéséről;
8.6. irányítja és ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit;
8.7. szervezi az egyesület rendezvényeit;
8.8. vezeti a tagnyilvántartást;
8.9. segíti az elnök munkáját, akadályoztatása esetén helyettesíti;
8.10. ellátja az ifjúsági és sport ügyekkel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a halfogó versenyek és más rendezvények szervezéséről és lebonyolításáról.

 

9. Gazdaságfelelős
9.1. a pénzügyi előírásoknak megfelelően gondoskodik az egyesület gazdasági, pénzügyi ügyeinek intézéséről, az adók, illetékek, szövetségi díjak időbeni befizetéséről;
9.2. könyveli és ellenőrzi az egyesület részére történő befizetéseket, követelések teljesítését;
9.3. intézi a pénzügyi átutalásokat, segíti a tagnyilvántartás naprakészségét;
9.4. intézi a tagdíj befizetéseket, kiadja a napijegyeket a megbízottak részére.

 

10. Környezetvédelmi és közösségi munka felelős
10.1. gondoskodik az egyesület vízterülete és környékének védelméről;
10.2. intézkedik a környezetvédelmi problémák megszüntetéséről, a környezet ellen vétők felelősségre vonásáról a megfelelő szervek felé;
10.3. szervezi a közösségi munkát, kijelöli a feladatokat és nyilvántartja a teljesítéséket;
10.4. gondoskodik arról, hogy az előírt közösségi munkaórát mindenki teljesíteni tudja, illetve annak ellenértékét megtérítse.

 

 

11. A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése
11.1. határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával, azaz jelen esetben 5 év elteltével;
11.2. visszahívással;
11.3. lemondással;
11.4. a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
11.5. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
11.6. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 

12. Visszahívás

 

A vezető tisztségviselő visszahívható abban az esetben, ha magatartásával rombolja az egyesület jó hírnevét, olyan erkölcstelen életmódot folytat, amely méltatlanná teszi az egyesületi tisztségre, az egyesület működését szándékosan akadályozza, nehezíti, vagy ellehetetleníti, a jogszabályi, illetve alapszabályban rögzített kötelezettségeit nem teljesíti, illetve személyével a jogszabályban előírt összeférhetetlenségi ok beáll.

Továbbá, ha a Vezetőség munkájában legalább 3 hónapon keresztül a Vezetőség írásbeli felszólítása ellenére nem vesz részt; valamint az önként vállalt feladatait a Vezetőség felszólítása ellenére rendszeresen nem teljesíti.

 

A visszahívást legalább 3 egyesületi tag kezdeményezheti írásban, a Fegyelmi bizottságnál, mely alapján, 30 napon belüli időpontra, a Fegyelmi bizottság indítványára rendkívüli Közgyűlést kell összehívni. A rendkívüli Közgyűlésre az érintett tisztségviselőt írásban, igazolható módon kell meghívni; a meghívóhoz csatolni kell a visszahívásra irányuló indítványt is. Az érintett személy az értesítés/meghívó kézhezvételét követően még a Közgyűlés ülése előtt írásbeli ellenvetést terjeszthet elő a Közgyűlés felé. A visszahívásra okot adó körülmények vizsgálata a Közgyűlésen történik, ahol a Közgyűlés bizonyítást vesz fel. Az érintett tisztségviselő számára lehetőséget kell biztosítani, hogy az írásos ellenvetése mellett vagy helyett bizonyítékait, védekezését érdemben előadhassa.

 

A visszahívás tárgyában a Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. A határozatot 15 napon belül írásban, igazolható módon meg kell küldeni a visszahívással érintett tisztségviselőnek. A határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, de ellene a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Székesfehérvári Törvényszék előtt jogorvoslattal lehet élni.

A vezetőségi tagság visszahívás miatti megszűnésével egyidejűleg az egyesületi tagság nem szűnik meg.

A visszahívott vezetőségi tag helyébe a Közgyűlés új vezetőségi tagot választ.

 

13. Lemondás
13.1. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, a másik vezető tisztségviselőhöz címzett, vagy a Közgyűléshez címzett írásbeli nyilatkozattal bármikor lemondhat.
13.2. Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

 

 • AZ EGYESÜLET BIZOTTSÁGAI

 

1. Felügyelő bizottság
1.1. A Felügyelő bizottság három tagból áll: elnökből és két tagból.
1.2. Az első Felügyelő bizottság tagjai az egyesület alakulásakor:
  Az alakuló ülés jegyzőkönyve tartalmazza.
1.3. Az alakulást követően a Felügyelő bizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés választja, 5 évre.
1.4. A Felügyelő bizottsági jogviszony az elfogadással jön létre.
1.5. A Felügyelő bizottság tagjai (beleértve az elnököt is) egyidejűleg a Vezetőség és a Fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek.
 
2. A Felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
3. Nem lehet a Felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője.
 
4. A Felügyelő bizottság tagjai a bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.
5. A Felügyelő bizottság tagjai a Vezetőségtől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
 
6. A Felügyelő bizottsági tagság megszűnése
6.1. A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelő bizottsági tag a lemondó nyilatkozatát az egyesület vezető tisztségviselőjéhez intézi.
 
7. A Felügyelő bizottság feladata, működése
7.1. Feladata, hogy a Vezetőséget az egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
7.2. Köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezzel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni.
7.3. Az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és az egyesület esetleges munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
7.4. A Felügyelő bizottság évente legalább egyszer ülésezik; ülését a bizottság elnöke hívja össze.
  Határozatképes, ha ülésén a bizottsági tagok több mint fele jelen van.

Határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők szótöbbségével hozza.

 
7.5. Indítványára a rendkívüli Közgyűlést 30 napon belüli időpontra össze kell hívni.
   
7.6. A Felügyelő bizottsági tagok felelőssége
  Az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az egyesülettel szemben.
 
7.7. A Felügyelő bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet aláír valamennyi jelenlévő.
  A jegyzőkönyv minimum tartalma megegyezik az V.8.1. pontban foglaltakkal.
 
 
8. Fegyelmi bizottság
8.1. A Fegyelmi bizottság 3 tagú, elnökét és tagjait a Közgyűlés választja, 5 évre.
8.2. A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a Vezetőség, illetve a Felügyelő bizottság tagjai.
8.3. A Fegyelmi bizottsági jogviszony az elfogadással jön létre.
8.4. A Fegyelmi bizottság tagja az lehet, aki megfelel a vezető tisztségviselőre meghatározott összeférhetetlenségi és kizáró követelményeknek.
8.4.1. A Fegyelmi bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Fegyelmi bizottsági tag a lemondó nyilatkozatát az egyesület vezető tisztségviselőjéhez intézi.
8.5. A Fegyelmi bizottság első fokon jár el a tisztséget be nem töltő egyesületi rendes tagokkal, valamint a Felügyelő bizottság tagjaival szemben indított fegyelmi ügyekben.
8.6. A Fegyelmi bizottság a fegyelmi szabályzat rendelkezései szerint jár el, mely szabályzat rendelkezései nem lehetnek ellentétesek az Alapszabályban foglaltakkal.
8.7. A Fegyelmi bizottság kérésére tájékoztatja a Vezetőséget a fegyelmi helyzetről.
8.8. A Fegyelmi bizottság évente beszámol a Közgyűlésnek a munkájáról.
8.9. Lefolytatja a kizárási eljárást, első fokon.
8.10. A Fegyelmi bizottság kezdeményezi a vezetőségi tag visszahívására irányuló Közgyűlés összehívását
 1. AZ EGYESÜLET TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

Az egyesület feletti általános törvényességi felügyeletet az egyesületet nyilvántartó bíróság látja el. A törvényességi felügyeleti jogkör nem terjed ki olyan ügyekre, amelyekben más bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. A törvényességi felügyelet nem irányulhat a jogi személy döntéseinek gazdaságossági, célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára.

Ha a törvényes működés helyreállítása érdekében tett intézkedések nem vezetnek eredményre, a nyilvántartó bíróság megszünteti a jogi személyt.

 

 

 1. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA

 

1. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, melynek bevételi – kiadási oldalát a Közgyűlés hagyja jóvá.
2. Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkotják.
3. Az egyesület bevételét elsősorban a tagdíjak, egyéb bevételek és adományok adják.
4. Az alakuló ülésen megállapított tagdíjfizetési határidejét az alakuló ülés határozza meg; ezt követően a tagdíjat az éves beszámolóval egyidejűleg állapítja meg a Közgyűlés, melynek fizetési határideje az ülést követő 60 nap.

 

 1. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

 

1. Az egyesület törvényes képviselője: az egyesület elnöke.
2. A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
3. A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
4. A bankszámla feletti rendelkezési jog tekintetében a képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
 • AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
1. Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
1.1. határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
1.2. megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
1.3. a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
1.4. az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
2. Az egyesület jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
2.1. az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
2.2. az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
3. Rendelkezés a fennmaradó vagyonról
3.1. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
3.2. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
4. A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén
4.1. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
4.2. Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.
5. Jogutódlással történő megszűnés
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét.

XIII.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az egyesület képviselő-jelölteket nem állít, és nem támogat.

Az egyesület tagja a Fejér Megyei Horgász Szövetségnek, mely szervezetben küldöttei útján képviselteti magát.

XIV.

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók; annak keretei között a legfőbb szerv bármely kérdésben határozatot hozhat.